شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

1-2 مقدمه

سرمایه­گذاری یکی از عوامل مهم توسعه در قرن حاضر می باشد. سرمایه­گذاری نیازمند برنامه ریزی می باشد. برنامه ریزی، امکان بهره­برداری مناسب از فرصت­های موجود را فراهم می­آورد. برای افزایش تاثیر برنامه ریزی بایستی توانایی پیش­بینی صحیح و مستمر را بهبود بخشید. پیش­بینی عنصر کلیدی در تصمیم­گیری­های اقتصادی می باشد.

سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان، مدیریت و سایر اشخاص در تصمیم­گیری­های اقتصادی متکی به پیش­بینی و انتظارات هستند. هم­چنین در نظر داشتن بودجه سالانه شرکت، پیش­بینی تولید، فروش و سود هر سهم آن و کنترل بودجه در گزارش­های میان دوره­ای و اندازه تحقق پیش­بینی­ها، در تغییرات قیمت سهام تأثیر بسزایی دارد. شاید بتوان مهمترین عامل تأثیرگذار بر قیمت سهام را در پیش­بینی سود هر سهم جستجو نمود. مهمترین منبع اطلاعاتی سرمایه­گذاران، اعتباردهندگان و سایر بهره گیری­کنندگان از اطلاعات شرکت­ها پیش­بینی­های سود ارائه شده توسط آن­ها در فواصل زمانی معین می باشد.

در مطالعات بال وبراون ،1968، و فاستر ،1977، پیرامون محتوای اطلاعاتی سود سالانه و فصلی و واکنش بازار اوراق بهادار به اعلام سود حسابداری، مشخص گردید که شرکت­هایی با اخبار خوب (افزایش غیر منتظره سود) دارای بازده غیر منتظره مثبت و شرکت­هایی با اخبار بد (کاهش غیر منتظره سود) دارای بازده غیر منتظره منفی هستند.

در این فصل بر مبنای چارچوب نظری تصریح شده در فصل گذشته، به مرور ادبیات پژوهش و هم چنین مطالعات انجام گرفته پیرامون موضوع پژوهش در خارج و داخل ایران خواهیم پرداخت.

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 اهداف پژوهش

نظر به این که مدیران، تحلیل­گران و سرمایه­گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت­ها اختصاص داده­اند به نحوی که از آن برای ارزیابی عملکرد شرکت بهره گیری می­کنند و هم چنین با در نظر داشتن این که تصمیم­گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه­گذران از اهم امور تلّقی می­گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات، توان پیش­بینی نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تأثیرگذار می­باشد، هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در دو مقطع زمانی می­باشد.

امیدواریم نتایج این پژوهش بتواند به عنوان ابزار و معیاری جهت سنجش اندازه دقت پیش­بینی سود شرکت­ها مورد بهره گیری قرار گیرد و سرمایه­گذران نیز بتوانند تصمیمات بهینه­ای اتخاذ کنند.


دیدگاهتان را بنویسید