عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2 مدل گام زدن تصادفی

در این روش با بهره گیری از ارزش واقعی اطلاعات سال جاری، ارزش یک سال یا دو سال آینده پیش­بینی می­گردد. فرض این روش بدین­گونه می باشد که وضعیت کنونی با وضعیت­ها و وقایعی که در آینده رخ خواهند داد در ارتباط هستند. این مدل سود آتی مورد انتظار را تنها با اتکا بر جدیدترین مشاهدات تخمین می­زند. از این مدل برای تشریح سری زمانی قیمت سهام، نرخ رشد سود و فروش بهره گیری می­گردد.

فرمول گام زدن تصادفی عبارت می باشد از:

(1 ـ 2)

A t = A t-1 + Wt

که:

A t : سود پیش­بینی شده برای دوره t

A t- 1 : سود واقعی برای دوره قبل از t

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

W t : یک عامل مزاحم با طریقه تصادفی و احتمالی می­باشد.

پیش فرض­هایی برای عامل مزاحم هست و عبارتند از:

  1. میانگین هر یک از عوامل مزاحم برابر صفر می باشد E ( Wt) = 0
  2. عدم وجود خود همبستگی بین عوامل مزاحم
  3. کلیه عوامل مزاحم دارای واریانس یکسان می­باشند. Var (wt) = E(wt) = 0

در این مدل At یک متغیر تصادفی می باشد در حالی که At-1 دیگر متغیر تصادفی نیست زیرا که به ارزش آن در دوره t پی برده شده می باشد (اسماعیلی، 1385، 35)2.

 

 

11 ـ 2 بازده[1]

بازده در فرآیند سرمایه­گذاری نیروی محرکی می باشد که ایجاد انگیزه می­کند و پاداشی برای
سرمایه­گذارن محسوب می­گردد. بازده ناشی از سرمایه­گذاری برای سرمایه­گذاران مهم می باشد، برای این که تمامی بازی سرمایه­گذاری به مقصود کسب بازده صورت می­گیرد. ارزیابی بازده، تنها راه منطقی (قبل از ارزیابی ریسک) می باشد که سرمایه­گذاران می­توانند برای مقایسه سرمایه­گذاری­های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه­گذاری اندازه­گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم می باشد. مخصوصاً این که مطالعه بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش­بینی بازده­های آتی تأثیر زیادی دارد (­جونز، 2005،ص 31)[2].

در ارتباط با مفهوم بازده، مارکویتز معتقد می باشد که امکان دارد تعریف بازده از یک
سرمایه­گذاری به سرمایه­گذاری دیگر متفاوت باشد اما در هر صورت سرمایه­گذاران ترجیح
می­دهند بیشترین آن عایدشان گردد تا کمترین آن. در همین ارتباط فرانسیس نیز عقیده دارد
سرمایه­گذاری را اگر نوعی از واگذاری پول تلقی کنیم که انتظار می­رود پول اضافی از آن عاید گردد، در این صورت هر سرمایه­گذاری، درجه­ای از ریسک را در برخواهد داشت که مستلزم از دست دادن آن پول در زمان حال برای بدست آوردن بازده آتی می باشد (مرادزاده فرد، 1383،ص 25)[3].

بعضی دیگر از تعاریف که در مورد بازده سرمایه­گذاری اظهار شده می باشد به تبیین زیر می باشد:

بازده یک قلم دارایی مالی را در مدت یک سال می­توان به این شکل تفسیر نمود، نرخ تنزیلی که اگر جریانات نقدی آینده با آن محاسبه گردد، ارزش فعلی بدست آمده با قیمت دارایی برابر
می­گردد (پی نوو، 1380 ،ص 215)[4].

بازده یک سرمایه­گذاری عبارتست از جریانات نقدی قابل تحققی که توسط صاحبان آن
سرمایه­گذاری در طول یک دوره زمانی معین تحصیل می­گردد. بازده به صورت درصدی از ارزش سرمایه­گذاری انجام شده در آغاز دوره اظهار می­گردد (نوروش، 1385 ،ص 32)[5].

1 . Return

2 . johns , 1384 , 31

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 اهداف پژوهش

نظر به این که مدیران، تحلیل­گران و سرمایه­گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت­ها اختصاص داده­اند به نحوی که از آن برای ارزیابی عملکرد شرکت بهره گیری می­کنند و هم چنین با در نظر داشتن این که تصمیم­گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه­گذران از اهم امور تلّقی می­گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات، توان پیش­بینی نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تأثیرگذار می­باشد، هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در دو مقطع زمانی می­باشد.

امیدواریم نتایج این پژوهش بتواند به عنوان ابزار و معیاری جهت سنجش اندازه دقت پیش­بینی سود شرکت­ها مورد بهره گیری قرار گیرد و سرمایه­گذران نیز بتوانند تصمیمات بهینه­ای اتخاذ کنند.


دیدگاهتان را بنویسید