عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی 

قسمتی از متن پایان نامه :


 

چکیده:.. 1

مقدمه:.. 2

فصل اول :کلیات پژوهش

1-1 مقدمه 4

2-1  اظهار مسئله 5

3-1  اهمیت و ضرورت انجام پژوهش. 7

4-1  اهداف پژوهش. 8

5-1  چارچوب نظری پژوهش. 8

6-1فرضیه های پژوهش. 13

7-1  تعریف واژه ها و اصطلاحات.. 13

فصل دوم :مروری بر ادبیات پژوهش

1-2مقدمه 18

2-2 بازار مالی. 19

1-2-2 کارکرد های اقتصادی بازار مالی. 19

1-1-2-2کمک به فرایند تشکیل سرمایه 19

2-1-2-2 تعیین قیمت دارایی های مالی. 20

3-1-2-2 ایجاد بازار ثانویه برای معاملات دارایی های مالی(افزایش نقدینگی داراییها) 20

4-1-2-2 کاهش هزینه مبادلات.. 21

2-2-2 طبقه بندی بازارهای مالی. 21

1-2-2-2  بازار پول. 21

2-2 -2-2  بازار سرمایه 21

3-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار در جهان. 24

4-2 تاریخچه بورس و اوراق بهادار تهران. 24

5-2  تعریف بورس اوراق بهادار. 27

6-2 مروری بر انواع شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. 27

1-6-2  انواع شرکت های سرمایه گذاری. 27

1-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه متغیر. 28

2-1-6-2 شرکت های سرمایه گذاری با سرمایه ثابت.. 28

3-1-6-2 صندوق های سرمایه گذاری غیرفعال. 29

4-1-6-2  شرکت مادر. 29

5-1-6-2  شرکت های فعالیت تنوعی. 30

7-2دارایی. 30

8-2 دارایی مالی. 30

9-2 اوراق بهادار. 32

10-2 سهام عادی. 32

11-2 بازده سهام 33

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

12-2 بازده تحقق یافته پیش روی بازده مورد انتظار. 33

1-12-2 بازده تحقق یافته 33

2-12-2 بازده مورد انتظار. 33

13-2  اجزای بازده 34

1-13-2 سود دریافتی. 34

2-13-2 سود(زیان)سرمایه 34

14-2 موسسات تامین سرمایه و روشهای عرضه اولیه اوراق بهادار. 36

15-2فرآیند عرضه اوراق بهادار. 41

16-2 فرآیند وارد شدن شرکتها به بازار. 44

17-2 ارزش گذاری سهام شرکت های تازه وارد به بازار. 46

18-2  عرضه اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران. 51

19-2 فرضیات مطرح شده در مورد بازده غیر عادی کوتاه مدت در عرضه های اولیه 54

1-19-2  فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی. 54

1-1-19-2   فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون. 54

2-1-19-2   فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل راک.. 55

2-19-2  فرضیه علامت دهی. 57

3- 19-2 فرضیات گرایشات و علائق زود گذر. 58

4-19-2  فرضیه عکس العمل بیش از اندازه سرمایه گذاران. 59

5-19-2  فرضیه حباب سفته بازی و فرضیه بازارهای سهام داغ. 60

6-19-2  فرضیه بیمه ضمنی پیش روی مسئولیت های قانونی. 62

7-19-2 فرضیه شهرت موسسات تامین سرمایه 63

8-19-2  فرضیه ریسک گریزی تخمین کننده فروش اوراق بهادار. 64

9-19-2  فرضیه جبران ریسک پذیری و خدمات خریداران اولیه 65

20- 2 تطبیق نظریه ها و تئوریهای بازده غیر عادی کوتاه مدت در بورس ایران. 66

21-2 پیشینه پژوهش. 66

1-21-2 تحقیقات داخلی. 66

2-21-2   تحقیقات خارجی. 68

فصل سوم :روش اجرای پژوهش

1-3 مقدمه 80

2-3 روش پژوهش. 80

3-3 جامعه مطالعاتی. 81

4-3 شیوه اندازه گیری متغیرها 81

5-3 متغیرهای عملیاتی پژوهش. 83

6-3 قلمرو پژوهش. 84

7-3 روش های جمع آوری اطلاعات.. 84

8-3 روش تجزیه و تحلیل  اطلاعات.. 85

1-8-3 تحلیل همبستگی پیرسون و رگرسیون ساده خطی: 85

9-3 اعتبار درونی و برونی پژوهش.. 91

فصل چهارم :تجزیه و تحلیل داده ها

1-4 مقدمه‏: 93

2-4  شاخص های توصیفی متغیرها 94

3-4 روش آزمون فرضیه ها ی پژوهش. 95

4-4  تجزیه و تحلیل فرضیه های پژوهش. 96

1-4-4 مطالعه فرض نرمال بودن متغیرها: 97

2-4- 4 اختصار تجزیه وتحلیل فرضیه ها به  تفکیک… 97

1-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه اول: 97

2-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه دوم 101

3-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه سوم 105

4-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه چهارم 109

5-2-4-4 مطالعه همزمان روابط متغیر های پژوهش (رگرسیون چند گانه) 113

6-2-4-4 تجزیه و تحلیل و آزمون فرضیه پنجم 115

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادات

1-5 مقدمه 119

2-5 ارزیابی و تشریح نتایج آزمون فرضیه ها طبق شرایط متغیرها 120

1-2-5 نتایج فرضیه اول. 120

2-2-5 نتایج فرضیه دوم 120

3-2-5 نتایج فرضیه اصلی سوم 121

4-2-5 نتایج فرضیه اصلی چهارم 121

5-2-5 نتایج فرضیه اصلی پنجم 122

3-5 نتیجه گیری کلی پژوهش. 122

4-5 پیشنهادها 123

1-4-5 پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های فرضیات پژوهش.. 123

2-4-5پیشنهاد هایی مبتنی بر یافته های کلی پژوهش.. 124

3-4-5 پیشنهادهایی  برای پژوهش های آتی. 125

5-5 محدودیت های پژوهش. 125

پیوستها

جدول مربوط به صنایع و نام شرکت های نمونه آماری. 127

منابع و ماخذ

منابع فارسی: 133

منابع لاتین: 135

منابع اینترنتی. 138

چکیده انگلیسی: 139

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1  اهداف پژوهش

در این پژوهش قیمت معاملاتی سهام شرکت هایی که سهام آنها برای اولین بار به بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده می باشد مورد اندازه گیری قرار می گیرد .

هدف اولیه پژوهش : تعیین اندازه تآثیر خرید از محل عرضه اولیه سهام بر ثروت سهامداران

هدف ثانویه پژوهش : شناسایی ارتباط بین عواملی از قبیل قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط بازار ، درجه تمرکز مالکیت سهام ونوع صنعت با بازده غیر عادی سالانه  ناشی از قیمت عرضه اولیه