عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2 روش­های پیش­بینی سود

مروری بر پژوهش­های انجام شده در حسابداری نشان می­دهد که محققان حسابداری به موازات توسعه دانش آمار و معرفی تکنیک­های جدید پیش­بینی توسط دانشمندان آمار و ریاضی به جامعه علمی، این تکنیک­ها را در ادبیات پیش­بینی حسابداری وارد نموده­اند. در این اظهار تکنیک­های برون­یابی که مبتنی بر استقراء می­باشند، حجم زیادی از تحقیقات مربوط به پیش­بینی سود در حسابداری را به خود اختصاص داده می باشد.

دو روش باکس ـ جنکینز[1] از روش­های مدل برون­یابی و گام زدن تصادفی، پس از تحقیقات چندین ساله پژوهشگران حسابداری روش­های مناسبی برای پیش­بینی سود تشخیص داده شده­اند. این دو روش بارها در تحقیقاتی که در امریکا و انگلیس صورت گرفت با دخالت دادن عوامل گوناگونی زیرا نوع صنعت، طول دوره، سود قبل از تقسیم بین سهامداران عادی و بعد از آن و … مقایسه شده­اند و هر بار نتایج متفاوتی را به دست داده­اند. علی رغم این که در اغلب موارد روش گام زدن تصادفی نتایج بهتری داشته می باشد. محققان غربی و اندیشمندان حسابداری بر انجام تحقیقات بیشتری اهتمام ورزیده­اند.

روش­های باکس ـ جنکینز و گام زدن تصادفی ناشی از دو طرز تفکر در توجیه رفتار یک مجموعه از اعداد می­باشند.

اولی بر سری­های زمانی استوار می باشد و مشاهدات را مرتبط با یکدیگر می­داند در حالی که روش دوم بر اساس فرآیندهای تصادفی و استقلال مشاهدات بنیان شده می باشد. یافتن این موضوع که رفتار ارقام گذشته سود را با کدامیک از فرآیندهای فوق می­توان توجیه نمود گام مؤثری جهت یافتن مدل بهتری برای پیش­بینی سود می­باشد (اسماعیلی، 1385،ص 31)1.

 

1 ـ 10 ـ 2 مدل باکس ـ جنکینز

مدل­های باکس ـ جنکینز رویکردی می باشد که امروزه به گونه وسیع در محیط­های اقتصادی و مدیریتی از آن برای پیش­بینی بهره گیری می­گردد. این روش در دهه 1960 توسط پرفسور جرج باکس و پرفسور گیولی جنکینز به مقصود تجزیه و تحلیل سری­های زمانی توسعه پیدا نمود. این دو معتقدن بودند که پیش­بینی در یک سری زمانی نه تنها به گذشته داده­های آن سری بازمی­گردد، بلکه ممکن می باشد به گذشته سری­های زمانی مرتبط نیز مربوط گردد.

این روش عموماً در موارد زیر به کار می­رود:

  1. برنامه ریزی تولید
  2. برنامه ریزی اقتصادی و تجاری
  3. نظارت بر تولید و موجودی­ها
  4. کنترل و بهینه­سازی فرآیندهای صنعتی

فرض بنیادی این روش بر این می باشد که مشاهدات مربوط به سری­های زمانی مستقل نبوده و به صورت متوالی به هم وابسته می­باشند و این وابستگی بین داده­های متوالی، در زمان­هایی با فواصل مساوی اندازه­گیری می­گردد.

شیوه اقدام در این روش به این شکل می باشد که مقادیر آینده یک سری زمانی را ز روی مقادیر فعلی و گذشته آن برآورد می­کند و فرض می­گردد که مشاهدات در فواصل ناپیوسته از زمان با فاصله­های مساوی در دسترس می­باشند. به عنوان مثال مقدار فروش در سال جاری و ماه­های قبل در اختیار بوده و با بهره گیری از آن­ها فروش برای زمان­های مورد انتظار 12 و … 3 و 2 و 1 = t
پیش­بینی می­گردد (همان منبع، 32)1.

[1] . Box – jenkins

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 اهداف پژوهش

نظر به این که مدیران، تحلیل­گران و سرمایه­گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت­ها اختصاص داده­اند به نحوی که از آن برای ارزیابی عملکرد شرکت بهره گیری می­کنند و هم چنین با در نظر داشتن این که تصمیم­گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه­گذران از اهم امور تلّقی می­گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات، توان پیش­بینی نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تأثیرگذار می­باشد، هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در دو مقطع زمانی می­باشد.

امیدواریم نتایج این پژوهش بتواند به عنوان ابزار و معیاری جهت سنجش اندازه دقت پیش­بینی سود شرکت­ها مورد بهره گیری قرار گیرد و سرمایه­گذران نیز بتوانند تصمیمات بهینه­ای اتخاذ کنند.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید


دیدگاهتان را بنویسید