عنوان کامل پایان نامه :

 در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه 

قسمتی از متن پایان نامه :

تعریف واژه ها و اصطلاحات پژوهش:

سنجش عملکرد

سنجش عملکرد از وظایف مدیریتی می باشد که عملکرد قسمتهای مختلف به وسیله آن سنجیده می گردد وشاخصهای گوناگونی جهت ارزیابی عملکرد بنگاه هست(رستگاری،1386،ص138)1.

 

ارزش افزوده اقتصادی (EVA)

EVA یکی از معیارهای اندازه گیری عملکرد می باشد و نشان دهنده باقی مانده سود ،پس از کسرهزینه سرمایه،(میانگین موزون هزینه سرمایه×ارزش دفتری سرمایه) از سود حاصل از عملیات می باشد(حجازی،1386،ص248)2.

 

ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده (REVA)

REVAیکی از جدید ترین معیارهای ارزیابی عملکرد مالی می باشد و نشان دهنده باقیمانده سود ،پس از کسر هزینه سرمایه(نرخ بازده بازار× ارزش بازار سرمایه) از سود حاصل از عملیات می باشد(سیوکی و ووگون،2009،ص439)3.

 

ارزش افزوده بازار(MVA)

ارزش افزوده بازار اختلاف بین کل ارزش بازار شرکت و ارزش دفتری آن می باشد و نشان می دهد که عملکرد شرکت چه اندازه روی ارزش آن تاثیر گذار بوده می باشد(حجازی،1386،ص251)4.

 

 

 

سود خالص عملیاتی بعد از کسر مالیات(NOPAT)

NOPAT  سودی که در محاسبه آن تنها سود حاصل از عملیات در نظر گرفته می گردد و اثر ثبتهای غیر نقدی حذف و صرفه جویی مالیاتی ناشی از هزینه بهره در آن ثبت شده می باشد.از طرف دیگر نشان دهنده سودی می باشد که به صورت بازده نقدی برای تامین کنندگان مالی در دسترس می باشد (همان منبع، ص248)1.

 

سرمایه(CAPITAL)

مجموع وجه نقدی می باشد که در خالص دارائیهای شرکت و در طول عمر آن بدون در نظر داشتن شکل تامین مالی ،نام حسابداری یا هدف واحد تجاری سرمایه گذاری شده می باشد(همان منبع ،ص248)2.

 

نرخ هزینه سرمایه (C)

یعنی به گونه متوسط برای هر 100 ریال تامین مالی ،متحمل چند ریال هزینه شده می باشد. که از طریق میانگین موزون هزینه سرمایه هر یک از منابع مالی به دست می آید(رستگاری،1386،ص142)3.

 

نرخ بازده حقوق صاحبان سهام (ROE)

بازده حقوق صاحبان سهام نشان دهنده درصد سودی می باشد که روی حقوق صاحبان سهام در شرکت عاید شده می باشد. و از تقسیم سود پس از کسر مالیات بر حقوق صاحبان سهام به دست می آید (حجازی،1386 ،ص247)4.

 

نرخ بازده دارائیها (ROI)

اندازه سود به ازای هر ریال سرمایه گذاری شده در شرکت را محاسبه می کند ،بدین ترتیب سود پس از کسر مالیات را بر کل دارائیها تقسیم می کنند(همان منبع،ص247)5.

 

نرخ سود باقیمانده (RI)

مقدار سودی که پس از کسر همه هزینه ها ،مانند هزینه سرمایه از سود شرکت باقی می ماند (رهنمای رودپشتی،1385،ص162)6.

 

 

نرخ بازده فروش (ROS)

به نسبت سود عملیاتی به در آمد بازده فروش گویند (همان منبع،ص162)1.

 

رشد سود سهام (GEPS)

مقدار افزایش در سود هر سهم عادی در پایان سال نسبت به ابتدای همان سال ،تقسیم بر سود ابتدای سال (حجازی،1386،ص248)2.

 

نرخ قیمت به سود سهام (P/E)

از تقسیم قیمت سهام بر سود آن به دست می آید و نشان میدهد که قیمت بازارسهام چند برابر سود هر سهم می باشد (همان منبع، ص248)3.

 

  1. 3. SeokiLee ,WooGon Kim, (2009),p439

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش با این فرض که ارزش افزوده بازار[1] معیاری مناسب برای تعیین ارزش شرکت می باشد ، به مطالعه این موضوع می پردازیم که از میان معیارهای  EVA، REVA، [2]ROE،[3]ROI، [4]GEPS، RI[5] ، ROS[6] ، [7]P/E و [8]DPS کدام یک قادر به توصیف بهتر MVA   می باشد. تمرکز اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش افزوده تعدیل شده اقتصادی[9] و ارزش افزوده بازار می باشد  و نیز  کوشش دارد، ارتباط میان MVA و سایر معیارهای رایج فوق الذکر را در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران؛ جهت یافتن مناسب ترین معیار داخلی به عنوان شاخصی از ارزش افزوده بازار   مطالعه نماید. به بیانی دیگر، پاسخ به این سوال که آیا ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  نسبت به سایر شاخص ها، قادر به توصیف بهتر ارزش افزوده بازار می باشد؟ هدف اصلی این پژوهش ، کمک به سهامداران و کلیۀ ذینفعان در جهت ارزیابی صحیح و منطقی بازار سرمایه ایران و اتخاذ تصمیمات منطقی در جهت رشد وتعالی روز افزون کشور عزیزمان ایران می باشد. هدف فرعی  این پژوهش معرفی معیاریست که علاوه بر اینکه به عنوان معیاری برای سرمایه گذاری محسوب گردد، هدف صریح آن دادن علائمی در خصوص قیمت گذاری مناسب اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران برای سرمایه گذاری عموم  باشد.

  1. MVA

[2]– Return of  Egaity

[3]  Return of  Investment

[4]– Growth Earning Per Share

[5]– Residual Income

[6]– Return Of Sales

[7]– Perice/Earning

[8] -Dividend Per Share

  1. 1 REVA