عنوان کامل پایان نامه :

 در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه 

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

قسمتی از متن پایان نامه :

10-4-4-2 تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل[1]

شرکت هایی که در زمینه منابع طبیعی [2] فعالیت می کنند از روش حسابداری کوشش هایی موفقیت آمیز بهره گیری می کنند در این شرکت ها نرخ بازده بیشتر از حد تحقق واقعی برآورد می گردد. پس برای رسیدن به حسابداری هزینه یابی کامل انجام تعدیلات ضروری می باشد. اما مشمولیت مسئله تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه های کامل هر شرکتی را در بر می گیرد که سرمایه گذاری های پرریسک داشته باشد و ممکن می باشد بعداً حذف گردد. سرمایه گذاران درآمدهای مورد انتظار حاصل از عملیات مستمر شرکت را سرمایه گذاری می کنند. پس NOPAT بایستی از طریق خارج کردن سود و زیان های مترقبه از قبیل هزینه هیا تجدید ساختار سود و زیان حذف دارائی ها عادی سازی گردد. برای هماهنگی زیان (سود) های انباشته غیر عادی پس از کسر مالیات بایستی به سرمایه اضافه گردد.

این امر موجب تبدیل تلاشهای موفقیت آمیز به هزینه یابی کامل می گردد. مدل اقتصادی بخشی از سرمایه لازم برای تولید محصول ، خدمت و تحصیل های موفقیت آمیز را در یک سرمایه گذاری ناموفق به عنوان سرمایه گذاری شناسایی می کند.

 

 

 

11-4-4-2 سایر ذخایر معادل های سرمایه

ذخایر احتیاطی نشان دهنده ابهام در زمان واقعی دریافت ها و پرداخت های نقدی می باشد ذخایر در نظر گرفته شده برای حساب های مطالب مشکوک الوصول ، نابای موجودی ها، تضمین کالا، ذخیره کالاها و درآمدهای معوق در صورتی که به عنوان یک عملیات تکراری باشند و متناسب با رشد فعالیت شرکت ، رشد یابند بایستی بعنوان معادل سرمایه در نظر گرفته شوند در صورتی که این ذخایر از ماهین نامنظم برخوردار باشند و گاه گاهی اتفاق بیفتند بهتر می باشد که از آنها برای موازنه کردن سرمایه صرف نظر گردد مانند بدهی های جاری بدون بهره . مطالعه نحوه تأثیر حسابهای ذخیره بر NOPAT مفید می باشد با اضافه کردن تغییرات در این ذخایر به NOPAT رویه های حسابداری اعمال شده به پرداختهای نقدی و واقعی دوره تبدیل می گردد .

در کل با اضافه کردن تغییرات در معادل های سرمایه به NOPAT موجب ثبت زمان واقعی دریافتها و پرداختها شامل سود نگه داری عادی سازی از طریق خارج کردن سود زیانهای غیر مستمر و رهایی از هزینه کردن مخارج ارزش سازی زیرا R&D می گردد. با تعدیل Capital , Nopat به خاطر معدلهای سرمایه ، نرخ بازده سرمایه راهنمایی صحیح از بازده درست واقعی کسب شده درعملیات اصلی شرکت را ارائه می دهد.

1- Successful  Effort  Full  Cost

2- Natural Resources

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش با این فرض که ارزش افزوده بازار[1] معیاری مناسب برای تعیین ارزش شرکت می باشد ، به مطالعه این موضوع می پردازیم که از میان معیارهای  EVA، REVA، [2]ROE،[3]ROI، [4]GEPS، RI[5] ، ROS[6] ، [7]P/E و [8]DPS کدام یک قادر به توصیف بهتر MVA   می باشد. تمرکز اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش افزوده تعدیل شده اقتصادی[9] و ارزش افزوده بازار می باشد  و نیز  کوشش دارد، ارتباط میان MVA و سایر معیارهای رایج فوق الذکر را در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران؛ جهت یافتن مناسب ترین معیار داخلی به عنوان شاخصی از ارزش افزوده بازار   مطالعه نماید. به بیانی دیگر، پاسخ به این سوال که آیا ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  نسبت به سایر شاخص ها، قادر به توصیف بهتر ارزش افزوده بازار می باشد؟ هدف اصلی این پژوهش ، کمک به سهامداران و کلیۀ ذینفعان در جهت ارزیابی صحیح و منطقی بازار سرمایه ایران و اتخاذ تصمیمات منطقی در جهت رشد وتعالی روز افزون کشور عزیزمان ایران می باشد. هدف فرعی  این پژوهش معرفی معیاریست که علاوه بر اینکه به عنوان معیاری برای سرمایه گذاری محسوب گردد، هدف صریح آن دادن علائمی در خصوص قیمت گذاری مناسب اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران برای سرمایه گذاری عموم  باشد.

  1. MVA

[2]– Return of  Egaity

[3]  Return of  Investment

[4]– Growth Earning Per Share

[5]– Residual Income

[6]– Return Of Sales

[7]– Perice/Earning

[8] -Dividend Per Share

  1. 1 REVA