عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین خطای پیش بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی

فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی اظهار می­دارد که هر چه ابهام قبلی در خصوص ارزش واقعی شرکت بیشتر باشد میانگین عرضه زیر قیمت سهام جدید بیشتر می­گردد. مشهورترین مدل­های مربوط به عدم تقارن اطلاعاتی توسط بارون[1]، 1982 و راک[2] ، 1986 مطرح گردیده می باشد. در مدل بارون بین انتشار دهندگان سهم و مؤسسات تأمین سرمایه آن­ها عدم تقارن اطلاعاتی هست در حالی که در مدل راک بین سرمایه­گذاران مطلع و نامطلع عدم تقارن اطلاعاتی هست. (دموری، 2002، ص 37)[3].

 

1 ـ 1 ـ 15 ـ 2 فرضیه عدم تقارن اطلاعاتی مبتنی بر مدل بارون

در این مدل بین انتشار دهندگان سهام و مؤسسات تأمین سرمایه عدم تقارن اطلاعاتی هست. بارون، 1982 مطرح می­کند که مؤسسات تأمین سرمایه نسبت به شرکت­های انتشار دهنده سهام اطلاعات تأمین سرمایه و انتشار دهندگان سهام نسبت به آگاهی از اندازه تقاضای سرمایه گذاران هست. به علاوه وجود مؤسسات تأمین سرمایه به لحاظ شهرت و اعتباری که دارند می­تواند به ایجاد تقاضای بیشتر و تأیید کیفیت سهام کمک نماید. معمولاً زمانی که انتشار دهندگان سهام از قیمت تعادلی سهامشان اطمینان ندارند تصمیمات قیمت­گذاری را به مؤسسات تأمین سرمایه که دارای اطلاعات بیشتر و کاملتری از وضعیت بازارهای سهام هستند واگذار می­نمایند. در هر حال این امر موجب    می­گردد که انتشار دهنده سهام در قبال بهره گیری از اطلاعات مؤسسات تأمین سرمایه به او اجازه می­دهد که سهامشان را به قیمتی پایین­تر از قیمت مورد انتظار در بازار اولیه عرضه کنند. در مدل بارون اندازه تخفیف در قیمت سهام جدید تابعی صعودی از عدم اطمینان انتشار دهنده سهام نسبت به تقاضای بازار برای سهامش محسوب می­گردد. به بیانی دیگر افزایش تخفیف تابعی از افزایش عدم اطمینان انتشار دهنده سهام نسبت به تقاضای بازار برای سهامش می­باشد.

پس می­توان گفت طبق این مدل سهام جدیدی که در معرض عدم اطمینان بیشتر قرار دارد با تخفیف بیشتر عرضه می­گردد. اما شواهد تجربی بدست آمده توسط (موسکارلا و وتسوی پنز، 1987، ص48)[4]. فرضیه بارون را تأیید نمی­کند نتایج پژوهش آن­ها حاکی از این می باشد که سهام جدید عرضه اولیه شرکت­هایی که برای انتشار سهامشان از وجود مؤسسات تأمین سرمایه بهره گیری نمی­کنند نسبت به سهام جدیدی که انتشار دهنده به عنوان مدیر راهنما[5] اقدام نمی­کند به مقدار زیادی زیر قیمت عرضه شده­اند در حالی که طبق مدل بارون بین مؤسسات تأمین سرمایه و انتشار دهندگان سهام عدم تقارن اطلاعاتی هست. پس سهام جدید شرکت­هایی که توسط خودشان تضمین فروش می­شوند نباید زیر قیمت عرضه شوند زیرا عدم تقارن اطلاعاتی در مورد آن ها مصداقی نخواهد داشت.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

1 . Baron,1982

2 . Rock,1986

3 . Demoori, 2002, 37

1 . Muscarella & Vetsuypens, 1987, 48

2 . Lead manager

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1 اهداف پژوهش

نظر به این که مدیران، تحلیل­گران و سرمایه­گذاران بیشترین توجه خود را به سود گزارش شده شرکت­ها اختصاص داده­اند به نحوی که از آن برای ارزیابی عملکرد شرکت بهره گیری می­کنند و هم چنین با در نظر داشتن این که تصمیم­گیری در مورد خرید، نگهداری یا فروش سهام برای سرمایه­گذران از اهم امور تلّقی می­گردد و گذشته از دیگر شواهد و اطلاعات، توان پیش­بینی نرخ بازده سهام در اخذ چنین تصمیماتی بسیار تأثیرگذار می­باشد، هدف از این پژوهش مطالعه ارتباط بین خطای پیش­بینی سود هر سهم و بازده غیر عادی سهام شرکت­ها در دو مقطع زمانی می­باشد.

امیدواریم نتایج این پژوهش بتواند به عنوان ابزار و معیاری جهت سنجش اندازه دقت پیش­بینی سود شرکت­ها مورد بهره گیری قرار گیرد و سرمایه­گذران نیز بتوانند تصمیمات بهینه­ای اتخاذ کنند.