عنوان کامل پایان نامه :

 در جستجوی بهترین معیار ارزیابی عملکرد مالی در بازار سرمایه ایران به تفکیک صنعت و اندازه 

قسمتی از متن پایان نامه :

انواع معادل های سرمایه و تأثیرآنها بر NOPAT و CAPITAL

به تبیین زیر می باشد (کاوسی،1382،ص13)1.

اضافه می گردد به CAPITAL                              اضافه می گردد به NOPAT

معادل های سرمایه                                          افزایش در معادل های سرمایه

ذخیره مالیات بر درآمد معوق                              افزایش در ذخیره مالیات بر درآمد

ذخیره LIFO                                                 افزایش ذخیره LIFO

استهلاک انباشته سر قفلی                                  هزینه استهلاک سر قفلی

ذخیره کاهش ارزش سرمایه گذاریها                     افزایش در ذخیره کاهش ارزش

سرقفلی ثبت شده

خالص دارائیهای سرمایه ای شده                         افزایش درخالص دارائیهای نامشهود سرمایه ای

سود زیان انباشته غیر مترقبه                                 سود (زیان) غیر مترقبه

سایر ذخایر:

ذخیره مطالبات مشکوک الوصول                           افزایش در این ذخیره ها

ذخیره تضمین محصولات

ذخیره درآمد معوق

این ذخایر به ترتیب زیر تبیین داده می شوند .

 

5-4-4-2 ذخیره مالیات بر درآمد معوق

یکی از رایج ترین معادل های سرمایه ذخیره مالیات بر درآمد معوق می باشد که نشان دهنده اندازه اختلاف بین مالیات بر درآمد محاسبه شده بر طبق قواعد حسابداری و مالیات واقعی پرداخت شده می باشد. از آنجا که شرکت دارایی را با فرض تداوم فعالیت جایگزین می کنند که این امر به نوبه خود مالیات معوقه را افزایش می دهد و با در نظر داشتن این که ذخیره مالیات معوق هیچگاه پرداخت نخواهد گردید در نتیجه این ذخیره یک معادل دایمی برای سرمایه می باشد به علاوه با افزودن افزایش در این ذخیره به درآمدها در محاسبه NOPAT تنها مالیات واقعی پرداخت شده مقصود می گردد که موجب ارائه بازده نقدی واقعی کسب شده در فعالیت های شرکت می گردد.

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

در این پژوهش با این فرض که ارزش افزوده بازار[1] معیاری مناسب برای تعیین ارزش شرکت می باشد ، به مطالعه این موضوع می پردازیم که از میان معیارهای  EVA، REVA، [2]ROE،[3]ROI، [4]GEPS، RI[5] ، ROS[6] ، [7]P/E و [8]DPS کدام یک قادر به توصیف بهتر MVA   می باشد. تمرکز اصلی این پژوهش مطالعه ارتباط بین ارزش افزوده تعدیل شده اقتصادی[9] و ارزش افزوده بازار می باشد  و نیز  کوشش دارد، ارتباط میان MVA و سایر معیارهای رایج فوق الذکر را در شرکتهای پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران؛ جهت یافتن مناسب ترین معیار داخلی به عنوان شاخصی از ارزش افزوده بازار   مطالعه نماید. به بیانی دیگر، پاسخ به این سوال که آیا ارزش افزوده اقتصادی تعدیل شده  نسبت به سایر شاخص ها، قادر به توصیف بهتر ارزش افزوده بازار می باشد؟ هدف اصلی این پژوهش ، کمک به سهامداران و کلیۀ ذینفعان در جهت ارزیابی صحیح و منطقی بازار سرمایه ایران و اتخاذ تصمیمات منطقی در جهت رشد وتعالی روز افزون کشور عزیزمان ایران می باشد. هدف فرعی  این پژوهش معرفی معیاریست که علاوه بر اینکه به عنوان معیاری برای سرمایه گذاری محسوب گردد، هدف صریح آن دادن علائمی در خصوص قیمت گذاری مناسب اوراق بهادار در بازار سرمایه ایران برای سرمایه گذاری عموم  باشد.

  1. MVA

[2]– Return of  Egaity

[3]  Return of  Investment

[4]– Growth Earning Per Share

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

[5]– Residual Income

[6]– Return Of Sales

[7]– Perice/Earning

[8] -Dividend Per Share

  1. 1 REVA