عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه ارتباط بین حجم معاملات سهام و تغییر قیمت سهامدر بورس تهران 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

 

 

جدول 1-2 فهرست تحقیقات انجام شده در زمینه ارتباط حجم معاملات و تغییر قیمت.. 71

جدول 1-3 مقایسه ی حجم معاملات صنایع دارای معامله در محدوده زمانی مورد نظر پژوهش. 80

جدول 1-4 لیست شرکت های حاضر در صنایع پرمعامله (نمونه آماری پژوهش) 90

چدول 2-4آماره های توصیفی فرضیه اول. 93

چدول 3-4 همبستگی فرضیه اول. 94

جدول 4-4 تحلیل واریانس  فرضیه اول. 94

جدول 5-4 ضرائب فرضیه اول. 95

جدول 6-4آماره های توصیفی فرضیه دوم 96

جدول 7-4 همبستگی فرضیه دوم 96

جدول 8-4 جدول تحلیل واریانس فرضیه دوم 97

جدول 9-4 جدول ضرائب فرضیه دوم 97

جدول 10-4 آماره های توصیفی فرضیه سوم 98

جدول 11-4 همبستگی فرضیه سوم 98

جدول 12-4 جدول تحلیل واریانس  فرضیه سوم 99

جدول 13-4 جدول ضرائب فرضیه سوم 99

جدول 14-4 آماره های توصیفی فرضیه چهارم 100

جدول 15-4 همبستگی فرضیه چهارم 101

جدول 16-4 جدول تحلیل واریانس  فرضیه چهارم 101

جدول 17-4 جدول ضرائب فرضیه چهارم 102

جدول 18-4 آماره های توصیفی فرضیه پنجم 103

جدول 19-4 همبستگی فرضیه پنجم 103

جدول 20-4 جدول تحلیل واریانس  فرضیه پنجم 104

جدول 21-4 جدول ضرائب فرضیه پنجم 104

جدول 22-4 آماره های توصیفی فرضیه ششم 105

جدول 23-4 همبستگی فرضیه ششم 105

جدول 24-4 جدول تحلیل واریانس  فرضیه ششم 106

جدول 25-4جدول ضرائب فرضیه ششم 106

 

 

نمودار1-2- عوامل موثر بر قیمت سهام (رفتار سهام) 19

نمودار 2-2: منحنی عمر کالا. 24

نمودار 3-2 : داده های قدرمطلق بازده در طول یک روز معاملاتی با بهره گیری از نمودار هیستوگرام 49

نمودار4-2 داده های تعداد خبرهای رسیده در طی یک روز معاملاتی با بهره گیری از نمودار هیستوگرام 50

 نمودار 5-2 : حجم معاملات در طی یک روز معاملاتی با بهره گیری از نمودار هیستوگرام 50

نمودار 1-3 مدل تحلیلی پژوهش. 78

نمودار 1-4 نمونه ی فایل اکسل آماده سازی متغیرهای پژوهش. 92

 

 

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

اهداف پژوهش

مطالعه و شناخت بازارهای سرمایه و حساسیت این بازارها نسبت به مسائل پیرامونی به سبب اینکه بازار بورس اوراق بهادار به عنوان نمادی پویا و تکامل یافته در بازار سرمایه هر کشور مطرح می باشد و نیز به سبب اهمیت، تأثیر و تأثیر آن در اقتصاد ملی، همواره انگیزه ی مناسبی برای انتخاب موضوع و انجام تحقیقات در زمینه های امور مالی عموماً و سرمایه گذاری و ارزیابی بورس اوراق بهادار به گونه اخص بوده می باشد. این شناخت بی شک از یکسو بر تصمیمات سرمایه گذاران و تأمین امنیت مبادلات سهام و سرمایه و از سوی دیگر بر درک مسئولین و گردانندگان بازار به مقصود بهبود نحوه ی اقدام بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانون مندی موثر خواهد بود (خسروآبادی، 1384، ص99)1.

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

پژوهش حاضر بر آن می باشد که با بهره گیری از اصول و روشهای علمی، و بر اساس آزمون بازار و تجزیه و تحلیل آن، شناخت قابل قبولی از اندازه حساسیت و درجه تأثیر پذیری آن بدست آورده و از یافته های پژوهش در جهت توسعه ی مکانیزم های موثر بر بورس بهره گیری نماید. بهرحال این پژوهش برای مطالعه علمی ارتباط بین حجم مبادلات سهام و تغییرات قیمت سهام در چارچوب قلمرو پژوهش می باشد.

بطور اختصار می توان از اهداف اساسی زیر برای انجام پژوهش حاضر نام برد:

  • اهداف علمی
  • مطالعه ارتباط بین حجم معاملات و قیمت سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
  • اهداف کاربردی
  • کمک به سرمایه گذاران بازار سرمایه در فرآیند تصمیم گیری و نیز تأمین امنیت مبادلات سهام
  • کمک به مسئولین و گردانندگان بازار به مقصود درک نحوه اقدام بازار و هدایت آن به سوی توسعه یافتگی و قانون مندی
  • مطالعه طریقه تغییر قیمت در بورس اوراق بهادار تهران
  • شناخت عوامل روانی بازار که منجر به عرضه و تقاضای زیاد و یا موجب افزایش اندازه مبادلات یک نوع اوراق بهادار می گردد
  • درک بیشتر روحیات حاکم بر بازار بورس تهران به مقصود کمک به گردانندگان، معامله گران و عرضه کنندگان بازار بورس در تصمیم گیری های آینده

با تغییراتی که در رویکرد سرمایه گذاری سهامداران در طی سال های اخیر در بازار بورس تهران به وجود آمده می باشد و با در نظر داشتن علمی تر شدن طریقه معاملات، نتایج این پژوهش می تواند راهنمایی برای سهامداران در انجام معاملاتشان باشد و زمینه را برای انجام تحقیقات آینده در بازار سرمایه فراهم نماید.