عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

اظهار مسئله

رشد و توسعه هر کشوری مستلزم بکارگیری منابع در شکل بهینه و هدایت آن در مسیری صحیح می باشد.در هر جامعه نهادهای مختلفی می توانند در جهت تحقق این هدف گام بردارند و تأثیر مؤثری را در این راه اعمال کنند.بازارهای سرمایه و نهادهای مربوط به آنها یکی از مهمترین عوامل مؤثر در این فرآیند هستند. علیرغم تنوع و تعدد نهادهای مربوط به بازار سرمایه، بورس تهران مهمترین و اصلی ترین مرکز مبادلات سرمایه ای تلقی می گردد.بدیهی می باشد کارایی این نهاد مستلزم تصمیم گیری درست عوامل موجود در آن می باشد.روزانه تعداد زیادی از شرکتها با انتشار سهام برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند.معمولاً این شرکتها آنقدر سریع رشد می کنند که منابع مالی آنها جهت تامین برای توسعه این شرکتها کافی نیست.از آنجا که تامین مالی یک مرحله بسیار مهم در رشد شرکتها به شمار می آید،برای این شرکتها مهم می باشد که قیمت سهام آنها نشان دهنده ارزش واقعی  دارایی ها و فرصت های سرمایه گذاری آنها باشد.از سوی دیگر مهمترین گروه فعال در بازار سرمایه،سرمایه گذاران بالقوه می باشند،لذا تصمیم گیری مناسب آنها می تواند در هدایت سرمایه ها و تخصیص بهینه آنها تأثیر داشته باشد.عرضه عمومی سهام یکی از متداولترین روش های واگذاری شرکتهای دولتی به بخش خصوصی می باشد. در این روش دولت تمام یا بخشی از سهم خود در واحد مشمول واگذاری را،به صورت سهام به عموم عرضه می کند.شایان ذکر می باشد که این کار در حال حاضر معمولاً از طریق بورس تهران انجام می شود(امیر خانی، 1376،ص4)1.

بدون تردید،قیمت گذاری مناسب  سهام عرضه های عمومی اولیه شرکتهایی که برای اولین بار وارد بازار سرمایه می شوند بسیار مهم می باشد؛زیرا اگر قیمت عرضه های اولیه سهام کمتر از واقع(ارزش ذاتی) تعیین گردد،شرکت به منابع مالی مورد نیاز خود دست پیدا نکرده و چنانچه قیمت عرضه اولیه بیش از واقع تعیین گردد،سرمایه گذاران از خرید سهام خودداری نموده و در نتیجه، شرکت از دستیابی به منابع مالی مورد نیاز محروم خواهد ماند.مدتهاست که عملکرد سهام عرضه های عمومی توجه پژوهشگران و اقتصاددانان مالی را به خود معطوف ساخته می باشد.

طبق تعریف فرضیه بازارهای سرمایه کارا ،قیمت سهام در هر لحظه از زمان منعکس کننده ارزش ذاتی سهام باتوجه به اطلاعات موجود و مربوط دربازار می باشد (فاما وفرنچ،1991،ص42)[1].

با این تفاصیل ادبیات عرضه های عمومی اولیه موید این مطلب می باشد که در سهام عرضه های عمومی اولیه سه پدیده متمایز هست که با مبانی فرضیه بازارهای کارا مغایرت دارد.  این سه پدیده عبارتند از:

1-قیمت گذاری کمتر از واقع[2] یا به تعبیری ایجاده بازده غیر عادی مثبت در کوتاه مدت

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

2-ایجاد بازده منفی در بلند مدت[3] در مقایسه با شاخص بازار یا بازده سهام شرکتهای مشابه خود در صنعت

3-تناسب بازده غیر عادی مثبت اولیه با تعداد و حجم عرضه های عمومی اولیه در بازار در دوره های خاص،به بیانی دیگر تناسب بازده غیر عادی با دوره های داغ یا سرد عرضه های عمومی اولیه[4] (پناهیان ، 1383، ص68)5.

در تبیین این پدیده ها اندیشمندان و پژوهشگران مالی تئوری ها و فرضیه های متعددی ارائه کرده اند.بطور کلی این تئوری ها و فرضیه ها مبنای استدلال خود را بر محور«عدم تقارن اطلاعات» بین سه گروه ذینفع در فرآیند عرضه اولیه یعنی شرکت عرضه کننده سهم،بانک سرمایه گذار و سرمایه گذاران بالقوه در بازار نهاده و هر پدیده را به عوامل و متغیرهای خاصی نسبت می دهند.با این حال اغلب صاحب نظران مالی و اقتصادی عملکرد غیر متعارف سهام عرضه های عمومی اولیه را در کوتاه مدت و بلند مدت،به پدیده«قیمت گذاری کمتر از واقع» این سهام نسبت می دهند.در ایران به دلیل عدم وجود بازار معاملات سهام خارج از بورس6،برای سهامی که برای اولین بار در بورس پذیرفته می شوند،قیمت بازار وجود ندارد و با در نظر داشتن نبودن بانک های سرمایه گذارکه مسئولیت تعیین قیمت سهام را به عهده بگیرند،تعیین ارزش سهام با معضلات فراوانی همراه می باشد.در پژوهش حاضر درصدد بر آمدیم تا برای جبران دست کم گوشه ای از کمبودهای فوق و به مقصود بهبود شرایط فعالیتهای بازار سرمایه با بهره گیری از دانش و تجربیات موجود در سطح دنیا آثارخرید از محل عرضه اولیه در بورس اوراق بهادار را در سالهای 1381لغایت 1387 مورد مطالعه قرار دهیم .پس سوالات زیر مطرح می گردد :

1-آیا بین قیمت سهام عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود دربورس اوراق بهادار و بازده غیر عادی  سالانه ارتباط هست.؟

2- آیا بین حجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی سالانه  حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود ارتباط هست؟

3- آیا بین زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و بازده غیرعادی  سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود ارتباط هست؟

4- آیا بین درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی  سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود ارتباط هست؟

5- آیا نوع صنعت بر روابط قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ،زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و در جه تمرکز مالکیت با بازده غیرعادی  سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود تاثیر گذار می باشد؟

[1] Fama & French,1991,p42

2-Initial Underpricing

3-Long run Underperformance

4-Cold Issue Periods/  Hot

6-Over the Counter  Market(OTC)

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1  اهداف پژوهش

در این پژوهش قیمت معاملاتی سهام شرکت هایی که سهام آنها برای اولین بار به بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده می باشد مورد اندازه گیری قرار می گیرد .

هدف اولیه پژوهش : تعیین اندازه تآثیر خرید از محل عرضه اولیه سهام بر ثروت سهامداران

هدف ثانویه پژوهش : شناسایی ارتباط بین عواملی از قبیل قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط بازار ، درجه تمرکز مالکیت سهام ونوع صنعت با بازده غیر عادی سالانه  ناشی از قیمت عرضه اولیه