عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

1فرضیه های پژوهش

1- بین قیمت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی  سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدید الورود ارتباط هست.

2- بین حجم سهام عرضه شده و بازده غیرعادی  سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود ارتباط هست.

3- بین زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط عمومی بازار و بازده غیرعادی  سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود ارتباط هست.

4-بین درجه تمرکز مالکیت سهام عرضه شده و بازده غیرعادی  سالانه حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود ارتباط هست.

5- نوع صنعت برروابط قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام ودرجه تمرکز مالکیت  با بازده غیرعادی سالانه  حاصل از قیمت عرضه اولیه درشرکتهای جدیدالورود تاثیر گذار می باشد .

 

7-1  تعریف واژه ها و اصطلاحات

بازار سرمایه[1]

شما می توانید مطالب مشابه این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

بازار سرمایه ، بازاری برای دارایی هائی با سررسید بیش از یک سال (ابزار مالی بلند مدت) به شمار می رود. از طریق انتشار اوراق بهادار توسط واحد های متقاضی سرمایه که دارای فرصت های سرمایه گذاری مناسب تر و نیازمند به تامین مالی بلند مدت می باشند، پس انداز های افراد به سرمایه گذاری تبدیل می گردد. در بازار سرمایه عرضه و تقاضای سرمایه، نرخ بازدهی سرمایه را مشخص می کند. بازار مالی از دید عمر ابزار مورد معامله به دو گروه تقسیم می گردد :

1- بازار اولیه[2]

2- بازار ثانویه[3]

در بازارهای اولیه، اوراق انتشار یافته توسط شرکت ها برای اولین بار عرضه گشته و بدین ترتیب        دارایی های مالی شرکت یا منابع مالی بلند مدت مبادله و تشکیل سرمایه انجام می شود.

در بازار ثانویه، اوراق بهاداری که در قبل به بازار عرضه شده اند، مبادله می گردد. در این بازارها تامین مالی جدیدی صورت نمی گیرد(راعی و تلنگی،1387،ص 44-42)1.

بازده سهام2

بازده در فرایند سرمایه گذاری نیروی محرکی می باشد که ایجاد انگیزه می کند و پاداشی برای سرمایه گذاران به شمار می رود. بازده ناشی از سرمایه گذاری برای سرمایه گذاران مهم می باشد، برای اینکه تمامی بازی سرمایه گذاری به مقصود کسب بازده انجام می شود. یک ارزیابی از بازده، تنها راه منطقی(قبل از ارزیابی ریسک) می باشد که سرمایه گذاران می توانند برای مقایسه سرمایه گذاری های جایگزین و متفاوت از هم انجام دهند. برای درک بهتر عملکرد سرمایه گذاری، اندازه گیری بازده واقعی (مربوط به گذشته) لازم می باشد. مخصوصاً اینکه مطالعه بازده مربوط به گذشته در تخمین و پیش بینی بازده های آتی تأثیر زیادی دارد (شباهنگ،1375،ص4)3.

بازده تحقق یافته پیش روی بازده مورد انتظار

تعیین تفاوت میان بازده تحقق یافته و بازده مورد انتظار از اهمیت بالایی برخوردار می باشد برای این که این دو بحث در مسائل و مباحث سرمایه گذاری به گونه وسیعی مورد بهره گیری قرار می گیرد.

بازده مورد انتظار4

عبارت می باشد از بازده تخمینی یک دارایی که سرمایه گذاران انتظار دارند در یک دوره آینده بدست آوردند. بازده مورد انتظار با عدم اطمینان همراه می باشد و احتمال دارد برآورده گردد و یا این که بر آورده نشود. سرمایه گذاران برای کسب بازده مورد انتظار بایستی یک نوع دارایی را خریداری نمایند و توجه داشته باشند که این بازده ممکن می باشد تحقق نیابد.

سرمایه گذاری بر روی اوراق بهادار ریسک دار و بلند مدت می تواند باعث بر آورده شدن بازده مورد انتظار سرمایه گذاران گردد، در حالی که این امر در بلند مدت کمتر اتفاق می افتد (راعی و سعیدی ، 1385، ص118)5.

1-Capital  Market

2-Initial Public Offering

3-Second  Market

2– Stock Return

4– Realization  Return

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1  اهداف پژوهش

در این پژوهش قیمت معاملاتی سهام شرکت هایی که سهام آنها برای اولین بار به بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده می باشد مورد اندازه گیری قرار می گیرد .

هدف اولیه پژوهش : تعیین اندازه تآثیر خرید از محل عرضه اولیه سهام بر ثروت سهامداران

هدف ثانویه پژوهش : شناسایی ارتباط بین عواملی از قبیل قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط بازار ، درجه تمرکز مالکیت سهام ونوع صنعت با بازده غیر عادی سالانه  ناشی از قیمت عرضه اولیه