عنوان کامل پایان نامه :

 مطالعه عوامل مرتبط با بازده غیر عادی سالانه سهام درعرضه های عمومی 

قسمتی از متن پایان نامه :

 

شیوه تعهد ثابت پذیره نویسی

در این روش موسسات تامین سرمایه از طریق خرید کل سهامی که قرار می باشد برای اولین بار منتشر گردد فروش سهام را تضمین می کند و سپس سهام مزبور را به عموم عرضه می نمایند. هنگامی که موسسات تامین سرمایه اوراق بهاداری را از ناشر آن خریداری می نمایند در واقع کلیه ریسکهای احتمالی مرتبط با فروش آن اوراق با قیمت پایین تر از قیمت خرید را تقبل نموده اند.

هر گاه موسسات تامین سرمایه با ناشر اوراق بهادار در مورد جایگاه به توافق برسند،‌از آن به بعد موافقت نامه پذیره نویسی به عنوان تعهد موسسات تامین سرمایه تلقی می گردد. در تعهد ثابت پذیره نویسی سودی که از انتشار اوراق بهادار به عموم سرمایه گذاران می باشد این تفاوت قیمت هزینه انتشار اوراق بهادار2 یا تنزیل پذیره نویسی نامیده می گردد (همان منبع، ص29 )3 .

ب ) شیوه  بهترین کوشش 4

در این روش موسسات تامین سرمایه بدون اینکه اندازه افزایش سهام را تضمین نمایند اقدام به فروش سهام می نماید . به بیانی دیگر در این حالت موسسات تامین سرمایه اوراق بهادار منتشره از سوی انتشاردهندگان اوراق بهادار را خریداری نمی نماید بلکه موسسات تامین سرمایه با انتشاردهندگان اوراق بهادار توافق می نمایند که با بهره گیری از تخصص خود اقدام به فروش اوراق بهادار نمایند . طبیعی می باشد به علت ریسک مرتبط با قیمت گذاری سهام عادی و سپس فروش آنها به سرمایه گذاران هزینه انتشار سهام عادی بالاتر از انتشار اوراق بهادار قرضه می باشد . پس در قراردادهای از نوع ” تعهد ثابت پذیره نویسی ” موسسات تامین سرمایه در معرض ریسک از دست دادن سرمایه قرار دارند . در این حالت موسسات تامین سرمایه نسبت به تقبل تمامی ریسک های حاصل از انتشار اولیه سهام احتیاط بیشتری نموده و گاهآ نسبت به بعضی از موارد تردید به خرج می دهند ( دوانی ، 1385،ص31)5 .

ج) شیوه  تشکیل سندیکا[1]

موسسات تامین سرمایه به مقصود تسهیم و کاهش ریسک پذیره نویسی اوراق بهادار ممکن می باشد اقدام به تشکیل سندیکایی از چندین پذیره نویسی اوراق بهادار جدید بین موسسات تامین سرمایه متعدد تسهیم گردد و پذیرنویسی اوراق بهادار از طریق اتحادیه پذیره نویسان صورت گیرد

در سندیکایی که تشکیل می گردد یک موسسه تامین سرمایه به عنوان رهبر سندیکا بوده و سایرین نیز قسمتی از سهام منتشره را به فروش می رسانند. تفاوت قیمت تضمینی پرداختنی به ناشر اوراق بهادار و قیمت فروش مجدداوراق بهادار بین مدیر پذیره نویسی یعنی رهبر سندیکا و موسسات تامین سرمایه حاضر در سندیکا تقسیم می گردد . در بعضی از حالات ممکن می باشد که در سندیکا بیش از یک مدیر پذیره نویسی وجود داشته باشد که در این شرایط مدیریت و رهبری سندیکا به صورت مشترک انجام می پذیرد . به مقصود دستیابی به تفاوت قیمت در نظر گرفته شده ، اوراق بهادار بایستی با همان قیمت برنامه ریزی شده قبلی به عموم فروخته شوند . معمولآموسسات تامین سرمایه تعدادی مشتریان اصلی دارند (سرمایه گذاران خرد و نهادی ) و کوشش می کنند تا اوراق بهادار را به چندین مشتری بفروشند . به مقصود افزایش سرمایه گذاران بالقوه ، رهبر سندیکا اقدام به تشکیل گروهی از فروشندگان می نماید . این گروه شامل اتحادیه پذیره نویسان و موسسات خدمات مالی می باشد که ممکن می باشد عضو سندیکا نیز نباشد . اعضای گروه فروش می توانند اوراق بهادار را با قیمت کمتری خریداری نمایند یعنی به قیمتی کمتر از قیمتی که به عموم سرمایه گذاران عرضه می گردد . تفاوت بین قیمت تضمینی پرداخت شده به ناشر و قیمت فروش مجدد اوراق بهادار بین رهبر سندیکا ، اعضای سندیکا و گروه فروش تقسیم می گردد . یک پذیره نویس موفق نیازمند این می باشد که پذیره نویس اوراق بهادار ، دارای تیم فروش قصری باشد . در طی سالهای اخیر تغییرات اساسی در فرایند پذیره نویسی در ایالات متحده امریکا ، بازارهای اروپا و بازاردیگر کشورها به وقوع پیوسته که به موجب آن این امکان فراهم گردیده تا از روشهای دیگری به غیر از روشهای فوق برای عرضه عمومی اوراق بهادار بهره گیری نمود. مانند می توان به “فرایند حراج یا مزایده[2]برای سهام عادی و اوراق قرضه و نیز فرایند پذیره نویسی کمکی [3]  برای پذیره نویسی سهام عادی تصریح نمود (عبداله زاده ،1375 ،ص37)4.

2-Gross Sprea

4-Best  Effort

1-Syndicate

2-Competitive Bidding

[3]-ByUnderwriting-Stands

سوالات یا اهداف این پایان نامه :

1  اهداف پژوهش

در این پژوهش قیمت معاملاتی سهام شرکت هایی که سهام آنها برای اولین بار به بورس اوراق بهادار تهران عرضه شده می باشد مورد اندازه گیری قرار می گیرد .

هدف اولیه پژوهش : تعیین اندازه تآثیر خرید از محل عرضه اولیه سهام بر ثروت سهامداران

هدف ثانویه پژوهش : شناسایی ارتباط بین عواملی از قبیل قیمت سهام ،حجم سهام عرضه شده ، زمان عرضه سهام از لحاظ شرایط بازار ، درجه تمرکز مالکیت سهام ونوع صنعت با بازده غیر عادی سالانه  ناشی از قیمت عرضه اولیه